Z powodu wzmożonej ilości spamu, konta na stan obecny nie są tworzone automatycznie. Wnioski o konta użytkowników są akceptowane przez administrację. W celu stworzenia konta, prosimy kierować się na tą stronę. W biografii wpiszcie cokolwiek, co potwierdzi, że nie jesteście botem. Prosimy też o zajrzenie na nasz kanał na Discordzie.

Moduł:Navbox

Z Touhou Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Navbox/doc

-- lua port of [[Template:Navbox]]
-- by DennouNeko

-- == Helper functions ==
--[[ libraries ]]
local common = require("Module:Common")
local style = require("Module:Styles")

local colors = style.main_colors

if mw.text == nil then mw.text = require("Module:MW.text") end

--[[ Retrieve a full list of 'list#', 'list#style', 'group#' and 'group#style' arguments
   as a table of objects with 'index', 'list', 'liststyle', 'group' and 'groupstyle' fields,
   where 'index' is the number in 'list#' argument name.
   Only 'list' and 'index' are always defined. Elements that weren't specified will be empty.
   If 'list#' wasn't defined, rest of elements for that given index will be ignored.
   Key of argument matches the number in arguments name. ]]
local function scan_lists(frame)
 local idx = {}
 local list = {}
 local group = {}
 local liststyle = {}
 local groupstyle = {}

 local ret = {}

 local s,e,t

 for k,v in frame:argumentPairs() do
  -- accept only parameters without leading zeros
  s,e,t = string.find(k, '^group([1-9]%d*)style$')
  if s ~= nil then groupstyle[tonumber(t)] = v end

  s,e,t = string.find(k, '^list([1-9]%d*)style$')
  if s ~= nil then liststyle[tonumber(t)] = v end

  s,e,t = string.find(k, '^group([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then group[tonumber(t)] = v end

  s,e,t = string.find(k, '^list([1-9]%d*)$')
  if s ~= nil then
   list[tonumber(t)] = v
   idx[#idx+1] = tonumber(t)
  end
 end

 table.sort(idx)

 for k,v in pairs(idx) do
  local tmp = {}
  tmp['index'] = v
  tmp['list'] = list[v]
  if common.isset(group[v]) then tmp['group'] = group[v] end
  if common.isset(liststyle[v]) then tmp['liststyle'] = liststyle[v] end
  if common.isset(groupstyle[v]) then tmp['groupstyle'] = groupstyle[v] end
  ret[#ret+1] = tmp
 end

 return ret
end


-- == Functions generating the document elements ==

--[[ Generates the beginning of box, based on specified 'ttype' and 'border'. ]]
local function start_box(frame, border, ttype)
 local ret = {}
 if border == "subgroup" or border == "child" then
  -- since we're in a cell of parent navbox, we have to close its <div> element
  ret[#ret+1] = '</div>'
 elseif border == "none" then
  -- nothing to do
 else
  -- new, independent navbox - create a frame around it
  ret[#ret+1] = '<table class="navbox'
  if common.isset(frame.args['bodyclass']) then ret[#ret+1] = " " .. frame.args['bodyclass'] end
  ret[#ret+1] = '" cellspacing="0" style="'
  if common.isset(colors[ttype]) then ret[#ret+1] = 'background:' .. colors[ttype]['background'] .. ';' end
  -- ret[#ret+1] = 'border:1px solid #aaa; padding:1px;width:100%;vertical-align:middle;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;'
  style.add(ret, frame.args['bodystyle'])
  style.add(ret, frame.args['style'])
  ret[#ret+1] = '"><tr><td style="padding: 2px;">'
 end

 -- The actual navbox table starts here
 ret[#ret+1] = '<table cellspacing="0" class="nowraplinks'
 if common.isset(frame.args['title']) and frame.args['state'] ~= "plain" and frame.args['state'] ~= "off" then
  --TODO: If there is support for collapsible and autocollapse, swap comments here
  --ret[#ret+1] = ' collapsible '
  ret[#ret+1] = ' mw-collapsible '
  if common.isset(frame.args['state']) then
   ret[#ret+1] = frame.args['state']
  else
   --ret[#ret+1] = 'autocollapse'
   ret[#ret+1] = 'mw-collapsed'
  end
 end
 if border == "subgroup" or border == "child" or border == "none" then
  ret[#ret+1] = ' navbox-subgroup" style="'
  if common.isset(colors[ttype]) then table.insert(ret, 'background:' .. colors[ttype]['background'] .. ';') end
  -- ret[#ret+1] = 'margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;width:100%;vertical-align:middle;'
  ret[#ret+1] = 'width: 100%;'
  style.add(ret, frame.args['bodystyle'])
  style.add(ret, frame.args['style'])
  ret[#ret+1] = '">'
 else
  ret[#ret+1] = '" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;">'
 end

 return table.concat(ret)
end

--[[ Finalizes the box, based on specified 'ttype' and 'border' ]]
local function end_box(frame, border, ttype)
 local ret = {""}
 ret[#ret+1] = '</table>'
 if border == "subgroup" or border == "child" then
  -- open a <div>, since we closed one when starting this child navbox
  ret[#ret+1] = '<div>'
 elseif border == "none" then
  -- nothing to do
 else
  -- close the table we started as a frame
  ret[#ret+1] = '</td></tr></table>'
 end
 return table.concat(ret)
end

--[[ Generates the title row: 'v(iew) • d(iscuss) • e(dit)' + title + '[Expand]'/'[Collapse]' buttons. ]]
local function build_title(frame, border, ttype)
 local ret = {""}
 if not common.isset(frame.args['title']) then return '' end

 table.insert(ret, '<tr>')
 if common.isset(frame.args['titlegroup']) then
  -- in case that there's a group for title
  ret[#ret+1] = '<td class="navbox-group" style="'
  if common.isset(colors[ttype]) then ret[#ret+1] = 'background:' .. colors[ttype]['group'] .. ';' end
  ret[#ret+1] = 'padding-left:1em;padding-right:1em;white-space:nowrap;text-align:right;'
  style.add(ret, frame.args['basestyle'])
  style.add(ret, frame.args['groupstyle'])
  style.add(ret, frame.args['titlegroupstyle'])
  ret[#ret+1] = '">\n'
  ret[#ret+1] = frame.args['titlegroup']
  ret[#ret+1] = '</td>'

  ret[#ret+1] = '<th style="border-left:2px solid '
  ret[#ret+1] = common.cv(common.isset(colors[ttype]), colors[ttype]['background'], '#fdfdfd')
  ret[#ret+1] = ';width:100%;'
 else
  -- no group for title
  table.insert(ret, '<th style="')
 end
 if common.isset(colors[ttype]) then ret[#ret+1] = 'background:' .. colors[ttype]['title'] .. ';' end
 ret[#ret+1] = 'text-align:center;'
 style.add(ret, frame.args['basestyle'])
 style.add(ret, frame.args['titlestyle'])
 ret[#ret+1] = '"'

 -- calculate the colspan for title
 local cs = 2 -- 2 because each list element with group occupies 2 columns
 if common.isset(frame.args['imageleft']) then cs = cs + 1 end
 if common.isset(frame.args['image']) then cs = cs + 1 end
 if common.isset(frame.args['titlegroup']) then cs = cs - 1 end -- if there was a titlegroup, it occupies one cell already
 ret[#ret+1] = ' colspan = "' .. cs .. '"'
 ret[#ret+1] = ' class="navbox-title">'

 -- add navbars and/or padding when needed
 if frame.args['navbar'] == "plain" or frame.args['navbar'] == "off" or border == "subgroup" or border == "child" or border == "none" then
  if frame.args['navbar'] == "off" then
   if frame.args['state'] == "plain" then ret[#ret+1] = '<div style="float:right;width:6em;">&nbsp;</div>' end
  else
   if frame.args['state'] ~= "plain" then ret[#ret+1] = '<div style="float:left; width:6em;text-align:left;">&nbsp;</div>' end
  end
 else
  if frame.args['state'] == "plain" then ret[#ret+1] = '<div style="float:right;width:6em;">&nbsp;</div>' end

  ret[#ret+1] = '<div style="float:left; width:6em;text-align:left;">'
  if frame.args['name'] ~= nil then
   local args = {}
   args[#args+1] = frame.args['name']
   args['mini'] = '1'

   -- TODO: Build the navbar without using external template?
   local q = {""}
   q[#q+1] = 'text-align:left;'
   style.add(q, frame.args['basestyle'])
   style.add(q, frame.args['titlestyle'])
   q[#q+1] = 'border:none;'
   args['fontstyle'] = table.concat(q)

   ret[#ret+1] = frame:expandTemplate{title = 'Navbar', args = args}
  else
   ret[#ret+1] = '&nbsp;'
   ret[#ret+1] = '[[Category:Navboxes without name]]'
  end
  ret[#ret+1] = '</div>'
 end

 -- the title starts here
 ret[#ret+1] = '<span'
 if common.isset(frame.args['titleclass']) then ret[#ret+1] = ' class="' .. frame.args['titleclass'] .. '"' end
 ret[#ret+1] = ' style="font-size:' .. common.cv((border == "subgroup" or border == "child" or border == "none"), '100%', '110%') .. ';">\n'

 ret[#ret+1] = frame.args['title']
 
 ret[#ret+1] = '</span>'
 ret[#ret+1] = '</th></tr>'
 return table.concat(ret)
end

--[[ Generates the 'above' and 'below' rows.
   Returns the generated row and updated 'sep' value (if separation is going to be needed). ]]
local function build_above_below(frame, border, ttype, text, rstyle, sep)
 local ret = {''}
 if common.isset(text) then
  if sep then -- if separation is needed
   table.insert(ret, '<tr style="height: 2px;"><td></td></tr>')
  end

  -- start the 'above' or 'below' row
  ret[#ret+1] = '<tr>'
  ret[#ret+1] = '<td class="navbox-abovebelow" style="'
  if common.isset(colors[ttype]) then
   -- both above and below share same default color from 'colors' table
   ret[#ret+1] = 'background:' .. common.cv((border ~= "subgroup" and border ~= "child"), colors[ttype]['above'], colors[ttype]['group']) .. ';'
  end
  ret[#ret+1] = 'padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center;'
  style.add(ret, frame.args['basestyle'])
  style.add(ret, rstyle)
  ret[#ret+1] = '"'

  -- calculate and add the colspan (always full table width)
  local cs = 2
  if common.isset(frame.args['imageleft']) then cs = cs + 1 end
  if common.isset(frame.args['image']) then cs = cs + 1 end
  ret[#ret+1] = ' colspan="' .. cs .. '">\n'

  -- row content
  ret[#ret+1] = text

  ret[#ret+1] = '</td></tr>'
  sep = true -- now we're going to need separation
 end
 return table.concat(ret),sep
end

--[[ Generates a single row of the list. ]]
local function build_row(frame, border, ttype, k, group, list, groupstyle, liststyle)
 local ret = {""}
 if common.isset(group) then
  -- there's a group name for current list, so add a cell for it
  ret[#ret+1] = '<td class="navbox-group" style="'
  if common.isset(colors[ttype]) then 
   ret[#ret+1] = 'background:' .. common.cv((border ~= "subgroup" and border ~= "child"), colors[ttype]['group'], colors[ttype]['subgroup']) .. ';'
  end
  ret[#ret+1] = 'padding-left:1em; padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;'
  style.add(ret, frame.args['basestyle'])
  if common.isset(frame.args['groupwidth']) then ret[#ret+1] = 'width:' .. frame.args['groupwidth'] .. ';' end
  style.add(ret, frame.args['groupstyle'])
  style.add(ret, groupstyle)
  ret[#ret+1] = '">'
  ret[#ret+1] = '<div style="padding:0;">\n'
  ret[#ret+1] = group
  ret[#ret+1] = '</div></td>'

  -- start the content cell
  ret[#ret+1] = '<td style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;'
 else
  -- no group name, start the content already
  ret[#ret+1] = '<td colspan=2 style="'
 end
 -- a bit tricky, but this works as XOR
 if (frame.args['evenodd'] == "swap") ~= ((k % 2) == 0) then
  if common.isset(colors[ttype]) then ret[#ret+1] = 'background:' .. colors[ttype]['dark'] .. ';' end
 else
  ret[#ret+1] = 'background:transparent;'
 end
 if not common.isset(frame.args['groupwidth']) then ret[#ret+1] = 'width:100%;' end
 ret[#ret+1] = 'padding: 0;'
 style.add(ret, frame.args['liststyle'])
 style.add(ret, common.cv((frame.args['evenodd'] == "swap") ~= ((k % 2) == 0), frame.args['evenstyle'], frame.args['oddstyle']))
 style.add(ret, liststyle)
 ret[#ret+1] = '" class="navbox-list ' .. common.cv((frame.args['evenodd'] == "swap") ~= ((k % 2) == 0), 'navbox-even', 'navbox-odd') .. '">'

 -- add the <div> with content (same <div> that child navbox has to close when starting table)
 ret[#ret+1] = '<div style="padding:'
 if common.isset(frame.args['list' .. k .. 'padding']) then
  ret[#ret+1] = frame.args['list' .. k .. 'padding']
 elseif common.isset(frame.args['listpadding']) then
  ret[#ret+1] = frame.args['listpadding']
 else
  ret[#ret+1] = '0em 0.25em'
 end
 ret[#ret+1] = ';">\n'
 ret[#ret+1] = list
 ret[#ret+1] = '</div></td>'
 return table.concat(ret)
end

--[[ Generates the "body" of table (everything below title) ]]
local function build_body(frame, border, ttype, lists)
 local ret = {}
 local sep = common.isset(frame.args['title']) -- if there was a title, we have to add separation for first row
 local imgs = true -- add images if present
 local irows = common.cv( (#lists > 0), (2 * #lists - 1), 1 )

 -- aff the 'above' row
 ret[#ret+1],sep = build_above_below(frame, border, ttype, frame.args['above'], frame.args['abovestyle'], sep)
 
 for k,v in pairs(lists) do
  if sep then -- add separation if needed
   ret[#ret+1] = '<tr style="height: 2px;"><td></td></tr>'
  end

  table.insert(ret, '<tr>')

  -- add left image (if wasn't added yet and is present)
  if imgs then
   if common.isset(frame.args['imageleft']) then
    ret[#ret+1] = '<td style="width:0%;padding:0px 2px 0px 0px;'
    style.add(ret, frame.args['imageleftstyle'])
    ret[#ret+1] = '" rowspan="' .. irows .. '">' .. frame.args['imageleft'] .. '</td>'
   end
  end

  -- add the list content
  ret[#ret+1] = build_row(frame, border, ttype, v['index'], v['group'], v['list'], v['groupstyle'], v['liststyle'])

  -- add right image (if wasn't added yet and is present)
  if imgs then
   if common.isset(frame.args['image']) then
    ret[#ret+1] = '<td style="width:0%;padding:0px 0px 0px 2px;'
    style.add(ret, frame.args['imagestyle'])
    ret[#ret+1] = '" rowspan="' .. irows .. '">' .. frame.args['image'] .. '</td>'
   end

   -- mark that images were added already
   imgs = false
  end

  ret[#ret+1] = '</tr>'
  sep = true -- now the separation is going to be needed for sure
 end

 ret[#ret+1],sep = build_above_below(frame, border, ttype, frame.args['below'], frame.args['belowstyle'], sep)

 return table.concat(ret)
end

-- == Exported functions ==
--[[ Generates and returns the whole navbox table. ]]
local function buildNavbox(frame)
 local template = {}
 local border = ""
 local ttype = ""

 if common.isset(frame.args['border']) then
  border = frame.args['border']
 elseif common.isset(frame.args[1]) then
  border = mw.text.trim(frame.args[1])
 end

 if common.isset(frame.args['type']) then
  ttype = frame.args['type']
 end

 -- TODO: filtering of border and type values?

 -- prepare the data first
 local lists = scan_lists(frame)

 -- build the content 
 template[#template+1] = start_box(frame, border, ttype)
 template[#template+1] = build_title(frame, border, ttype)
 template[#template+1] = build_body(frame, border, ttype, lists)
 template[#template+1] = end_box(frame, border, ttype)

 return table.concat(template)
end

-- [[ Workaround for the "Navbox subgroup" template ]]
local function buildNavboxSubgroup(frame)
 if not common.isset(frame.args['border']) then frame.args['border'] = 'child' end

 -- TODO: add/modify/remove other params?

 -- call the main function
 return buildNavbox(frame)
end

--[[ Mostly for debugging, generates and returns a table of sets of colors
   and the values in cells with colors used as backgrounds. ]]
local function buildColorTable(frame)
 local ret = {""}
 table.insert(ret, '<table class="wikitable" style="text-align: center;">')
 table.insert(ret, '<caption>List of colors in order from darkest to brigthest one</caption>')
 table.insert(ret, '<tr><th>"type"</th><th>title</th><th>above, below</th><th>group,<br/>sub-above/below</th><th>sub-group</th><th>dark background</th><th>background</th></tr>')
 for k,v in pairs(colors) do
  table.insert(ret, '<tr>')
  table.insert(ret, '<td>' .. k .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['title'] .. '">' .. v['title'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['above'] .. '">' .. v['above'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['group'] .. '">' .. v['group'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['subgroup'] .. '">' .. v['subgroup'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['dark'] .. '">' .. v['dark'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '<td style="background:' .. v['background'] .. '">' .. v['background'] .. '</td>')
  table.insert(ret, '</tr>')
 end
 table.insert(ret, '</table>')
 return table.concat(ret)
end

-- export local functions
return {
 ['buildNavbox'] = buildNavbox,
 ['buildNavboxTemplate'] = function(frame) return buildNavbox(frame:getParent()) end, -- for wrappers
 ['buildNavboxSubgroup'] = buildNavboxSubgroup,
 ['buildNavboxSubgroupTemplate'] = function(frame) return buildNavboxSubgroup(frame:getParent()) end, -- for wrappers
 ['buildColorTable'] = buildColorTable
}

-- [[Category:Lua Scripts|{{PAGENAME}}]]